Regulamin

I. Postanowienia ogólne

Regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług dietetycznych.

Dietetyk Aneta Strelau jest usługodawcą i świadczy usługi w zakresie doradztwa żywieniowego i układania jadłospisów dietetycznych. Usługi świadczone przez dietetyka dotyczą oferty przedstawionej na stronie internetowej strelmedica.pl oraz w gabinecie dietetycznym przy ul. Światowida 47 lok. 32 w Warszawie.

Warunkiem skorzystania z usług oferowanych przez usługodawcę jest zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu i akceptacja wszystkich jego punktów oraz zobowiązanie się do opłacenia kosztu usługi zgodnie z cennikiem.

Opłata za usługę określana jest na podstawie cennika zamieszczonego na stronie strelmedica.pl oraz w gabinecie.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu oraz cenników w każdym czasie. W przypadku zmiany regulaminu lub cenników jego doręczenie pacjentowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronie strelmedica.pl stosownych zmian. Korzystanie z usług przez Pacjenta po wprowadzeniu zmian jest równoznaczne z ich akceptacją. Regulamin świadczenia usług wchodzi w życie z dniem publikacji.

W szczególnych sytuacjach zastrzegamy sobie prawo do nie podjęcia współpracy, kiedy oczekiwania pacjenta nie są do zrealizowania lub zagrażają jego zdrowiu. Dotyczy to również  sytuacji, gdy pacjent odmawia wykonania zleconych badań, a według dietetyka są one niezbędne do dalszego stosowania diety.

II. Zasady umawiania pacjentów na wizytę

Na każdą wizytę pacjent powinien się zapisać z minimum tygodniowym wyprzedzeniem. Pacjenci zapisywani są w możliwych wolnych terminach zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

Bezwzględne pierwszeństwo mają osoby zapisane na wizytę. Staramy się robić wszystko, aby nie było opóźnień w przyjmowaniu pacjentów. Niestety czasami występują nieprzewidziane, niezależne od nas sytuacje i niektóre wizyty przedłużają się. Dlatego prosimy, aby pacjenci mieli przygotowaną odpowiednią rezerwę czasową na swoją wizytę i ze zrozumieniem podchodzili do kilkunastominutowych opóźnień.

III. Pierwsza wizyta

Na pierwszej wizycie poproszę pacjenta o wypełnienie Wywiadu żywieniowego oraz zapoznanie się z Cennikiem  i niniejszym Regulaminem. Po konsultacji przedstawię pacjentowi plan, jakie kroki należy podjąć, i wstępny kosztorys.

IV. Lista rezerwowa

Aby przyspieszyć termin wizyty, proponujemy zapisanie się na listę rezerwową. Z tej listy wpisujemy pacjenta na pierwsze miejsce zwolnione przez innego pacjenta.

V. Odwoływanie wizyt

W interesie pacjenta jest powiadomienie gabinetu z odpowiednim wyprzedzeniem o rezygnacji z umówionej wizyty. Pacjent, który nie zgłosił się na wizytę i uniemożliwił  przyjęcie w tym czasie innego pacjenta (np. z listy rezerwowej), wizyta ta, której koszt ujęty jest już w danym pakiecie – przepada. Jak tego uniknąć? Wystarczy odwołać wizytę telefonicznie lub mailowo na 1 dzień roboczy przed planowanym terminem wizyty. Można również wysłać sms na nr tel. 513 838 830.

Spóźnienia na wizytę powyżej 15 minut są traktowane jako rezygnacja z wizyty. Po tym czasie przyjmowany jest kolejny zapisany pacjent. Usługodawca może odstąpić od tej zasady w przypadku uzasadnionych okoliczności.

VI. Termin ważności pakietów

Pakiet 1 – termin ważności: 2 miesiące od otrzymania pierwszego jadłospisu.

Pakiet 2 – termin ważności: 3 miesiące od otrzymania pierwszego jadłospisu.

Pakiet 3 – termin ważności: 4 miesiące od otrzymania pierwszego jadłospisu.

VII. Zasady reklamacji

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zmiany w stanie zdrowia, powstałe z winy pacjenta na skutek niestosowania się do ustalonego planu żywieniowego lub stosowania diety przez osoby postronne, bądź też w wyniku zatajenia istnienia przeciwwskazań i innych okoliczności, które stanowią przeciwwskazanie, a nie były znane dietetykowi.

Z uwagi na znaczną zmienność osobniczą w zakresie oddziaływania diety na organizm człowieka, pod warunkiem zachowania zasad dobrej praktyki zawodowej i sztuki dietetycznej, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nie uzyskanie przez pacjenta oczekiwanych rezultatów terapeutycznych. W takim przypadku reklamacja zostanie rozpatrzona poprzez zaproponowanie środków zaradczych, mających na celu zbliżenie pacjenta do oczekiwanych rezultatów.  

VIII. Jadłospisy

Wszystkie indywidualnie przygotowane jadłospisy są specjalnie zaplanowane w taki sposób, aby zapewnić zbilansowaną dietę na każdy dzień jadłospisu. Po zapoznaniu się z jadłospisem, w ciągu 7 dni od otrzymania, dopuszczalna jest jednorazowa korekta jadłospisu jedynie w przypadku, gdy pacjent nie jest w stanie spożyć danego dania ze względu na nietolerancję lub alergię na dany składnik żywieniowy.

Pacjenci korzystający z usługi on-line kolejny jadłospis otrzymują jedynie po przesłaniu pełnych pomiarów antropometrycznych oraz wagi. Jest to jedyna metoda na ocenę postępów pacjenta oraz przygotowanie właściwego jadłospisu.

 IX. Ochrona prywatności

Wszystkie dane podane przez pacjenta będą wykorzystane wyłącznie do realizacji zamówionej usługi (programu żywieniowego) i są poufne. (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)”.

Dokonanie płatności za usługę oznacza akceptację regulaminu.

Zapraszamy do współpracy!